Chronische Pijn Forum

Log in of registreer jezelf.Login met gebruikersnaam, wachtwoord en sessielengte
Geavanceerd zoeken  

Nieuws:
Diverse
E-cards


Advertentie
Uw advertentie hier?
Klik voor info

Steun ons!

Websitemenu

Infobox
Deze scroller blijft bij een mouse-over gewoon staan.

Inleiding

Wanneer blijkt dat iemand pijn krijgt die om welke reden dan ook niet meer over gaat, krijgt hij/zij vaak te horen: "Je moet er maar mee leren leven." Dit is een zin die je vaak te horen krijgt en waar je als chronische pijnpatient niet direct weg mee kunt.
Link

Doelstelling

De stap naar een patienten-organisatie is heel moeilijk, want daarmee geef je in feite aan dat je "iets mankeert"...
Link

Jaarprogramma

Onze maandelijkse thema bijeenkomsten
Link

Levensverhalen

Op deze pagina vind je ingezonden ervaringen van bezoekers. Soms positieve, soms negatieve ervaringen. Geen verhaal is hetzelfde. Wanneer je deze pagina leest...
Link

E-cards - Iemand een kaartje sturen?
Verstuur nu gratis een e-card! Leuk om te geven, leuk om te ontvangen!
Link

De meest recente up-to-date medische informatie
Deze info heeft een automatische aanvulling van nieuwe artikels
Link

Steek eens een kaarsje aan voor iemand

Brand hier een kaarsje
Link


Informatieve onderwerpen
Honderden paginas medische informatie, constante aanpassing en uitbreiding van info op deze pagina
Link

Ledenblad Prikkel
Alle betalende leden ontvangen 10 maal per jaar ons tijdschrift Prikkel. Hiervoor hebben we de steun van Stef Dehantschutter die hoofdredacteur van Prikkel is en op een erg professionele...
Link

Lid worden?
Waarom lid worden ? Hoeveel is het lidgeld ? Wat mag ik verwachten als lid? Nog vragen? Voorbeeld ledenblad Prikkel
Link

Waar kan je ons vinden?
Bijeenkomstlokatie Chronische Pijn vereniging. Gebruik: Verschuif met het "handje" de kaart en bereken je route...
Link

Sitemap site
Het volledige site overzicht
Link

Bijeenkomst foto's
Iedere maand nieuwe foto's van onze bijeenkomsten
Link

Welkom, Gast. Alsjeblieft inloggen of registreren.
april 25, 2018, 07:00:23 pm

Login met gebruikersnaam, wachtwoord en sessielengte

7 gasten, 1 lid
Happy

Seleteer een stijl


Onze favorieten

Heb je een site/blog en wil je ook bij onze linkpartners en deze random linkpartners? Gebruik dan het formulier op deze pagina
Totale paginaviews sinds 05/02/2006


Monitored by BelStat - Your Site Counts
Update kaarsjespagina: Voor iedereen die pijn heeft of ziek is
| | |   Stel je voor , dat er een wereld zonder pijn en ziekte bestond ...
Zou dat niet geweldig zijn ? | | |  
Van: Bettina

 

Erkenning/Toelagen voor chronisch zieken

Men spreekt van chronische pijn(een onaangename echte pijngewaarwording) als:
pijn die onbeperkt aanhoudt, en die langer duurt
dan de gewone duur van de acute ziekte, dit is 3-6 maand na het initieel letsel.
(volgens De International Association for the Study of Pain)

Forfaitaire vergoedingen ter compensatie van hoge gezondheidskosten

Chronische pijnpatiŽnten zijn chronisch zieken en kunnen dus eventueel in aanmerking komen
voor forfartaire vergoedingen


Het zorgforfait is een jaarlijkse tegemoetkoming voor chronisch zieken die omwille van hun ziekte sterk afhankelijk zijn van
anderen en hierdoor hoge uitgaven hebben voor gezondheidszorg.
Voor 2007 bedraagt het zorgforfait 257,79 euro. Het bedrag is gekoppeld aan de gezondheidsindex en wordt jaarlijks op
1 januari aangepast.
De chronisch zieke moet zowel in het betrokken als in het voorafgaande kalenderjaar hoge uitgaven voor gezondheidszorg hebben.
Volgende drempelbedragen zijn hierbij van toepassing
∑ chronisch zieken zonder recht op de verhoogde tegemoetkoming: 450 euro(*1)
∑ chronisch zieken met recht op de verhoogde tegemoetkoming: 365 euro. (*1)
Als een chronisch zieke tijdens een van beide jaren minstens ťťn dag recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming, is voor dat
jaar een drempelbedrag van 365 euro van toepassing. Indien hij het
andere jaar geen recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming, geldt voor dat jaar een plafond van
450 euro.
Het berekenen van het totaalbedrag aan remgeld gebeurt zoals voor de maximumfactuur (MAF)(*2).
Hierdoor worden een aantal uitgaven niet meegerekend zoals:
∑ kosten voor opname in een rusthuis of een psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT);
∑ niet-terugbetaalde geneesmiddelen (categorie D);
∑ persoonlijk aandeel in de ligdagprijs in een psychiatrisch ziekenhuis vanaf de 366ste dag.
In tegenstelling tot de MAF, wordt er evenwel enkel rekening gehouden met het remgeld van de
chronisch zieke zelf (bij de MAF daarentegen komt het totale remgeld van het gezin in aanmerking).

Verlies aan zelfredzaamheid

Het verlies aan zelfredzaamheid wordt vastgesteld aan de hand van een een aantal indicaties.
Concreet moet een chronisch zieke zich in het betrokken kalenderjaar in
minstens een van volgende situaties bevinden.

Gedurende minstens drie maanden recht hebben op het forfait B of C in het kader van de thuisverpleging.
Het volstaat dat de adviserend geneesheer van het ziekenfonds op basis van de score op de KATZ-schaal
zijn akkoord geeft voor het aanrekenen van het forfait B of C. Het effectief beroep doen op thuisverpleging
is geen vereiste.

Gedurende minstens zes maanden door de adviserend geneesheer erkend zijn als rechthebbende met een zware
aandoening in het kader van kinesitherapie (vroegere E-statuut) of fysiotherapie.

Het verlenen van kinesitherapie- of fysiotherapieverstrekkingen is niet vereist.
In het betrokken ťn het voorafgaande kalenderjaar samen, minstens zesmaal of gedurende minstens 120 dagen
opgenomen zijn in een algemeen of psychiatrisch ziekenhuis.

Ook daghospitalisaties (bv. voor chemokuren) en de dagen met nierdialyse worden meegerekend.
Voldoen aan de medische voorwaarden die recht geven op de verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een
handicap of ernstige ziekte.
Deze verhoogde kinderbijslag wordt toegekend aan:
- kinderen die voor minstens 66 procent arbeidsongeschikt of geestelijk ongeschikt zijn
(kinderen geboren vůůr 1996);
- kinderen met een aandoening die gevolgen heeft voor henzelf, op het vlak van de lichamelijke
of geestelijke ongeschiktheid, van de activiteit en de participatie, of voor hun familiale omgeving
(kinderen geboren na 1996).
Voldoen aan de afhankelijkheidsvoorwaarden voor de toekenning van de integratietegemoetkoming voor
gehandicapten of de tegemoetkoming hulp aan bejaarden (minstens 12 punten)
.
Indien men de tegemoetkoming niet krijgt omwille van de inkomensvoorwaarden, is dat geen hinderpaal.
Een tegemoetkoming voor hulp van derden ontvangen in de oude (uitdovende) regeling van tegemoetkomingen
aan mindervaliden.

Als invalide met gezinslast, recht hebben op een forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden.
Als invalide zonder gezinslast, recht hebben op een uitkering als gerechtigde met gezinslast wegens een
vastgestelde behoefte aan hulp van derden.

Men kan worden gelijkgesteld met een gerechtigde met gezinslast indien men voldoende hoog scoort
op de schaal die de mate van behoefte aan hulp van derden meet.

Zorgforfait: hoe te verkrijgen?

Het zorgforfait wordt automatisch door het ziekenfonds uitbetaaldÖ maar enkel aan de leden waarvan
het weet dat ze aan de voorwaarden voldoen.
Wat betreft de remgeldvoorwaarde stellen zich geen problemen. Het ziekenfonds beschikt immers
over de nodige gegevens om na te gaan of het grensbedrag bereikt is.
Van het verlies aan zelfredzaamheid is het ziekenfonds daarentegen niet altijd op de hoogte.
Dit is het geval als de zieke aan de voorwaarden voldoet maar er geen prestaties worden geleverd
(bv. thuisverpleging) of geen tegemoetkoming wordt uitbetaald (bv. integratie-tegemoetkoming).
In deze situaties is het belangrijk dat iemand de nodige stappen zet, die het ziekenfonds toelaten
om de zieke te detecteren als rechthebbende op het zorgforfait. Dit kan bijvoorbeeld door een
aanvraag in te dienen voor een integratietegemoetkoming.
Korte samenvatting

∑ Gedurende minstens 3 maanden recht hebben op thuisverpleging (forfait B of C).
∑ Gedurende minimum 6 maanden kinesitherapie (E-categorie) krijgen.
∑ Genieten van een verhoogde kinderbijslag als gehandicapt kind.
∑ Gerechtigd zijn op een integratietegemoetkoming, categorie III of IV;
∑ Gerechtigd zijn op een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, categorie II, III, of IV.
∑ Genieten van een tegemoetkoming aan gehandicapten voor hulp aan derden.
∑ Genieten van een verhoogde ziektevergoeding wegens behoefte aan andermans hulp.
Ten minste 120 dagen opgenomen zijn in het ziekenhuis tijdens het betrokken kalenderjaar en voorafgaand
kalenderjaar of ten minste 6 maal opgenomen zijn in het ziekenhuis

Bijkomende info:

(*1)Verhoogde tegemoetkoming

Sommige personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming.
Zij betalen minder voor gezondheidszorg.
Voor wie?
Volgende personen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming, op voorwaarde dat hun
bruto belastbaar gezinsinkomen niet hoger is dan 13.512,18 euro, te verhogen met 2.501,47
euro per persoon ten laste (bedragen op 1 oktober 2006):
∑ gepensioneerden, weduwen en weduwnaars, wezen, invaliden;
∑ langdurig werklozen ouder dan 50 jaar;
∑ ambtenaren die langer dan een jaar in disponibiliteit zijn wegens ziekte;
∑ personen met een handicap;
∑ verblijvenden in BelgiŽ vanaf 65 jaar;
∑ religieuzen vanaf de pensioenleeftijd;
∑ kinderen met verhoogde kinderbijslag wegens handicap;
∑ personen die een van onderstaande uitkeringen ontvangen:
-leefloon;
-gewaarborgd inkomen voor bejaarden;
-inkomensgarantie voor ouderen (IGO);
-inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap;
-integratietegemoetkoming voor personen met een handicap;
-tegemoetkoming hulp aan bejaarden.
De verhoogde tegemoetkoming geldt zowel voor betrokkene als zijn personen ten laste.


Voordelen

∑ Bij uitgaven voor gezondheidszorg betaalt men minder remgeld. Dat geldt voor sommige geneesmiddelen,
bij een bezoek aan de dokter, tandarts, kinesitherapeut of andere zorgverlener en bij opname in het ziekenhuis.
Voor zelfstandigen is de verhoogde tegemoetkoming niet van toepassing op de kleine risico's, verzekerd bij de
dienst kleine risico's van het ziekenfonds.

∑ Het systeem van betalende derde kan worden toegepast, wat betekent dat de zorgverlener rechtstreeks met
het ziekenfonds afrekent.
∑ Voor de maximumfactuur geldt onder meer een lager plafondbedrag voor de medische kosten die men jaarlijks
zelf moet betalen.
∑ Men komt in aanmerking voor andere voordelen zoals sociaal telefoontarief en vermindering bij het openbaar vervoer.


Aanvraag

Gepensioneerden, weduwen en weduwnaars, wezen, invaliden
Langdurig werklozen
Ambtenaren
Personen met een handicap
Verblijvenden in BelgiŽ
Religieuzen
Kinderen met verhoogde kinderbijslag
Wie aan de voorwaarden voldoet, kan de verhoogde tegemoetkoming aanvragen bij het ziekenfonds. Ze wordt toegekend na een onderzoek van het gezinsinkomen.
Rechthebbenden op een uitkering
Wie recht krijgt op een van bovenvermelde uitkeringen (zie 'Voor wie?'), meldt het meteen aan het ziekenfonds. Zodra dit is gebeurd, zal het ziekenfonds de verhoogde tegemoetkoming automatisch toekennen. Er is geen inkomensonderzoek vereist, omdat dit al gebeurde in het kader van bovenvermelde uitkering. Enkel wie een leefloon ontvangt, moet bewijzen dat hij hierop gedurende een bepaalde periode recht heeft.

(*2) Maximumfactuur

De maximumfactuur (MAF) is een financiŽle beschermingsmaatregel die de jaarlijkse medische kosten voor gezinnen tot
een plafondbedrag beperkt.
Zodra de uitgaven voor geneeskundige zorg in de loop van het kalenderjaar dit plafondbedrag
bereiken, krijgt een gezin voor de daaropvolgende verstrekkingen het remgeld volledig terugbetaald.
Welke kosten?
Volgende kosten worden meegeteld om de uitgaven te berekenen en terugbetaald als het plafond
is overschreden:
∑ remgeld voor verstrekkingen door artsen, tandartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten en andere zorgverleners;
∑ remgeld voor geneesmiddelen uit de categorieŽn A, B en C en voor magistrale bereidingen;
∑ remgeld voor technische prestaties zoals operaties, RX-foto's, labonderzoeken;
∑ bepaalde kosten bij opname in het ziekenhuis zoals het persoonlijk aandeel in de ligdagprijs (bij opname in een
psychiatrisch ziekenhuis enkel tot de 365ste dag);
∑ afleveringsmarge voor implantaten;
∑ ...


Begrip 'Gezin'

Alle personen die samenwonen op hetzelfde adres, vormen voor de MAF een gezin. Het systeem houdt dus rekening met de
feitelijke situatie. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gehuwden en samenwonenden. Ook alleenstaanden worden
als een gezin beschouwd.
Personen in een afhankelijkheidssituatie kunnen op dit principe een uitzondering vormen. Als bijzondere bescherming
kunnen zij, onder bepaalde voorwaarden, als een apart gezin worden beschouwd. Dit kan bijvoorbeeld belangrijk zijn voor
chronisch zieken of personen met een handicap die inwonen bij een gezin met een hoog inkomen.
Een tweede uitzondering geldt voor gezinnen waarvan een of meerder personen
recht hebben op
de verhoogde tegemoetkoming
. De rechthebbende, de partner en hun personen ten laste worden
beschouwd als een apart gezin waarvoor de Sociale MAF van toepassing is.
Voor het volledige gezin blijft evenwel de Inkomens-MAF van toepassing.


Plafondbedragen

Er zijn twee categorieŽn: Sociale MAF en Inkomens MAF.
Sociale MAF
Voor bepaalde sociale categorieŽn, bijvoorbeeld voor wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming.
Plafondbedrag: 450 euro per jaar.
Inkomens-MAF
Voor gezinnen die geen aanspraak maken op de Sociale MAF. Het jaarlijkse plafondbedrag voor de medische kosten is a
fhankelijk van het netto gezinsinkomen
Jaarinkomen
Plafondbedrag
Tot 14.878,24
450
14.878,25 -22.872,51
650
22.872,52 - 30.866,80
1.000
30.866,81 - 38.527,98
1.400
Vanaf 38.527,99
1.800
Bedragen geldig op 1 januari 2006.


Extra bescherming voor kinderen


∑ Voor kinderen jonger dan negentien jaar geldt steeds een plafond van 650 euro, ongeacht het gezinsinkomen.
Als het gezinsplafond 450 euro bedraagt, is uiteraard dit bedrag van toepassing.
Voor kinderen met verhoogde kinderbijslag is een plafond van 450 euro van toepassing indien ze:
op 4 juli 2002 recht hadden op de verhoogde kinderbijslag; o ťn tijdens het betreffende kalenderjaar
verhoogde kinderbijslag ontvangen.


Terugbetaling

De ziekenfondsen houden, per gezin en per lid, het remgeld bij. Het remgeld dat het plafondbedrag
overschrijdt, wordt automatisch terugbetaald.

Publicatie: 02/2007(latere wijzigingen moeten inacht worden genomen)

Comments *

1) Re: Erkenning/Toelagen voor chronisch zieken
Written by 0 Gepost op januari 31, 2007, 11:15:56 am
voor mij lijkt dat allemaal chinees,wie kan daar nu,als gewone leek aan uit?Ik in elk geval niet?
roosje
2) Re: Erkenning/Toelagen voor chronisch zieken
Written by 0 Gepost op januari 31, 2007, 01:26:12 pm
Roosje als je denkt ervoor in aanmerking te komen dan ben je best dat je naar de dienst maatschappelijk werk gaat van je ziekenfonds, daar helpen ze je zeker verder.
Etienne
3) Re: Erkenning/Toelagen voor chronisch zieken
Written by Tinneke Leemans Gepost op november 01, 2007, 09:46:16 pm
Als je een integratietegemoetkoming trekt heb je dan recht op het jaarlijkse zorgforfait ? Ik kan er op den duur niet meer aan uit.
Tinneke.
4) Re: Erkenning/Toelagen voor chronisch zieken
Written by MADELIEFJE Gepost op mei 11, 2010, 09:26:48 pm
dag

staat er al ergens dat je nu wanneer je 5 jaar ziek bent, dat je dan 75 euro toelage (vakantiegeld) krijgt ergens in mei?
het kan zijn dat het bovenstaande niet helemaal juist is maar langdurig zieke mensen krijgen een bijkomende toelage he?

madeliefje
Commenting option has been turned off for this article.

De juiste tijd

Onze homepage

Klik op het logo
voor onze homepage
Op onze site kan je honderden pagina's medische informatie lezen. Voor meer info hierover:
Klik HIER

Pijnlijn(tele hulplijn)

Recente Berichten

leden
  • Totaal aantal leden: 390
  • Latest: Bettina
Stats
  • Totaal aantal berichten: 98189
  • Totaal aantal topics: 4033
  • Online Today: 15
  • Online Ever: 175
  • (augustus 11, 2009, 02:12:47 am)
Gebruikers Online
Users: 1
Guests: 7
Total: 8

Het weer

Boek in de kijkerBoek:  Mijn rug en ik    
Auteur:  Hans Crampe
Klik Hier  voor meer info

RSS Fied

Pagina opgebouwd in 0.099 seconden met 25 queries.